top of page

Programs & Events

Public·9 members
Leo Richardson
Leo Richardson

6-cı sinif üzrə informatika dərsliyi | E-Dərslik saytında ePub yüklə


İnformatika 6-cı sinif testləri: Nədən və necə hazırlaşmalı?
Əziz oxucular, bu məqalədə sizinlə informatika 6-cı sinif testləri haqqında danışacağıq. Siz öyrənirsiniz ki, informatika növü növü elm sahələri ilgili olan yeni elmi fenn v yeni sına sah sidi kimi. Bu fenn kompüterl r köm köm y il informasiyanın yığılması, emalı v ötürülm si nin metod, prinsip v qanunlarını öyr öyr nir. Bu fennin öyr öyr nilm si sizin üçün çox vacibdir, çünkü bu sizin intellektual inkişafınıza, loqik düşünm yiniz , yaradıcılığınıza, probleml ri h ll etm yiniz , kompüter texnikasından istifad etm yiniz , informasiya texnologiyalarından yararlanmağınıza köm köm edir.


Bu m qal d sizinl informatika 6-cı sinif testl ri haqqında m lumat ver c k. Siz bilirsiniz ki, testl r sizin bilikl rinizi yoxlamaq, möhk ml rinizi artırmaq, zövq alaraq öyr nm q üçün çox faydalı vasit l rdir. Bu m qal d sizin informatika 6-cı sinif d rsl k v test toplusu il tanış olacaqsınız, informatika 6-cı sinif testl rinin m qs di v formatını öyr n c ksiniz, informatika 6-cı sinif testl rin faydalarını v ön mini b l c ksiniz, informatika 6-cı sinif testl rin hazırlaşmaq üçün b zi tövsiy l ri alacaqsınız. Bu m qal ni oxuyaraq sizin informatika 6-cı sinif testl rin daha yaxşı n tic almanızda köm köm ed c yik.
informatika testleri 6-ci sinifİnformatika n dir v n üçün vacibdir?
İnformatika (fr. informatique; ing. computer science) veril nl rin saxlanması, emalı v ötürü İnformatika (fr. informatique; ing. computer science) verilənlərin saxlanması, emalı və ötürülməsinin metod, prinsip və qanunlarını öyrənən elmdir. İnformatika elminin predmeti informasiyadır. İnformatika elmi 20-ci əsrin ortalarında kompüter texnikasının yaranması ilə birlikdə inkişaf etməyə başlamışdır. İnformatika elminin inkişaf tarixi üç mərhələdən ibarətdir: alqoritmik, kompüter və informasiya mərhələləri.


İnformatika elminin predmeti və inkişaf tarixi
İnformatika elminin predmeti informasiyadır. Informasiya isə verilənlərin mənası, mündəricatı və dəyəridir. İnformatika elmi informasiyanın yaranması, kodlaşması, saxlanması, emalı, ötürülməsi, təhlili və istifadəsi ilgili probleml ri h ll edir.


İnformatika elminin inkişaf tarixi üç m rh l d n ibar tdir: alqoritmik, kompüter v informasiya m rh l l ri. Alqoritmik m rh l si 17-ci 19-cu sr arasında davam etmişdir. Bu m rh l d alqoritml rin t rifi, x ssiyy tl ri v sinifl ndirilm si il bağlı işl r aparılmışdır. Alqoritml rin hesablama aparatlarına t tbiqi d bu m rh l d başlamışdır. Kompüter m rh l si 20-ci srin ortalarından 70-ci ill rin sonuna q d r davam etmişdir. Bu m rh l d kompüter texnikasının yaranması, inkişafı v t kminl şm si il bağlı işl r aparılmışdır. Kompüterl rin proqramlaşdırılması, dil v sisteml rinin yaranması, alqoritmik probleml rin h ll olunması bu m rh l d vacib yer tutmuşdur. Informasiya m rh l si is 70-ci ill rd n indiy q d r davam edir. Bu m rh l d informasiyanın emalı, ötürülm si, t hlili v istifad si il bağlı işl r aparılmışdır. Ş b k texnologiyalarının, internetin, veril nl r bazalarının, suni intellektin, maşın öyr nm sinin yaranması v inkişafı bu m rh l d vacib yer tutmuşdur.


İnformatika elminin dig r elm sah l rin t tbiqi
İnformatika elmi dig r elm sah l ri il sıx Əlaq li olan yeni elm sah si kimi xarakteriz oluna bil r. İnformatika elmi fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat, iqtisadiyyat, pedaqojiya kimi elm sah l rin probleml rin h ll olunmasında köm köm edir. M s l n, fizikada informasiya texnologiyalarından istifad olunaraq fiziki hadis l rin modell nmsi v simulyasiyası aparılır. Kimyada informasiya texnologiyalarından istifad olunaraq kimy vi reaksiyaların modell nmsi v simulyasiyası aparılır. Biologiyada informasiya texnologiyalarından istifad olunaraq bioloji sisteml rin modell nmsi v simulyasiyası aparılır. Riyaziyyatda informasiya texnologiyalarından istifad olunaraq riyazi probleml rin h ll olunmasında köm kö Riyaziyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə olunaraq riyazi problemlərin həll olunmasında kömək edir. İqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarından istifadə olunaraq iqtisadi məlumatların toplanması, analizi və proqnozlaşdırılması aparılır. Pedaqojiyada informasiya texnologiyalarından istifadə olunaraq təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tələbələrin motivasiyasının artırılması, öyrənmə prosesinin effektivləşdirilməsi üçün müxtəlif metodlar və vasitələr istifadə olunur.


İnformatika fənninin 6-cı sinifdə öyrənilməsi
İnformatika fənni 6-cı sinifdə öyrənilməsi üçün dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq müxtəlif mövzular və mühazirələr təqdim edilir. Bu mövzular və mühazirələr informatika elminin əsas anlayışlarını, terminologiyasını, metodlarını və alqoritmlarını öyrətməyin yanında, kompüter texnikasının və proqramlaşdırmanın əsaslarını da öyrətmeyi hədəfl yir. İnformatika f nninin 6-cı sinifd öyr nilm si üçün aşağıdakı mövzular v mühazir l r t qdim edilir:


Mövzu


Mühazir sayı


İnformatika elminin predmeti v inkişaf tarixi


1


Informasiyanın t rifi, növl ri v x ssiyy tl ri


2


Informasiyanın kodlaşdırılması v saxlanılması


3


Kompüter texnikasının növl ri, quruluşu v iş prinsipl ri


4


Kompüter proqramlarının növl ri, quruluşu v iş prinsipl ri


5


Kompüter ş b k l rinin növl ri, quruluşu v iş prinsipl ri


6


Kompüter proqramlaşdırmanın sasları, alqoritmik düşünm k v alqoritml rin t rifi v x ssiyy tl ri


7-8


Kompüter proqramlaşdırmanın sasları, proqramlaşdırma dill rinin t rifi, sinifl ndirilm si v x ssiyy tl ri


9-10Kompüter proqramlaşdırmanın əsasları, proqramlaşdırma dillərinin sintaksisi, semantikası və qrammatikası


11-12


Kompüter proqramlaşdırmanın əsasları, proqramlaşdırma dillərinin elementləri, operatorları, dəyişənləri, verilənlər tipləri və konstantları


13-14


Kompüter proqramlaşdırmanın əsasları, proqramlaşdırma dillərinin ifadələri, funksiyaları, prosedurları və parametrləri


15-16


Kompüter proqramlaşdırmanın əsasları, proqramlaşdırma dillərinin strukturlu proqramlaşdırma prinsipləri, şərtlər, dövrlər və altproqramlar


17-18


Kompüter proqramlaşdırmanın əsasları, proqramlaşdırma dillərinin obyekt-orientasiya proqramlaşdırma prinsipləri, siniflər, obyektlər, xüsusiyyətlər və metodlar


19-20


Kompüter proqramlaşdırmanın əsasları, proqramlaşdırma dillərinin x taları v istifad olunan mühitl ri


21-22İnformatika 6-cı sinif testl ri n l rdir v n üçün lazımdır?
İnformatika 6-cı sinif testl ri informatika f nninin 6-cı sinif üçün mövzularını v mühazir l rini özünd toplayan test suallarından ibar tdir. Bu testl r informatika f nninin müxt lif mövzularına gör hazırlanmışdır. Bu testl rin h r birind 10-20 arası sual olur. Bu sualların h r biri bir neç müxt lif variantdan ibar tdir. Bu variantlardan yalnız biri düzgün cavabdır. Bu testl rin m qs di is informatika f nninin mövzularını yaxşı öyr nm k, bilikl ri yoxlamaq, möhk ml ri artırmaq v zövq alaraq öyr nm kdir.


İnformatika 6-cı sinif d rsl k v test toplusu
İnformatika 6-cı sinif üçün dövl t t hsil nazirliyi t rafından t sdiql nmiş d rsl k v test toplusu mövcuddur. Bu d rsl k v test toplusu informatika f nninin mövzularını v mühazir l rini özünd toplayan bir kitabdır. Bu kitabda h r mövzu üçün m lumatlar, nümun l r, alıştırmalar v test sualları yer alır. Bu kitabda h r mövzu üçün ayrıca test toplusu da verilmişdir. Bu test toplusunda h r mövzu üçün 10-20 arası sual olur. Bu sualların h r biri bir neç müxt lif variantdan ibar tdir. Bu variantlardan yalnız biri düzgün cavabdır. Bu kitabda h r mövzu üçün ayrıca cavablar da verilmişdir.


İnformatika 6-cı sinif testl rinin m qs di v formatı
İnformatika 6-cı sinif testl rinin m qs di İnformatika 6-cı sinif testlərinin məqsədi və formatı


informatika 6-cı sinif dərslik


informatika 6-cı sinif testləri pdf


informatika 6-cı sinif sınaq imtahanları


informatika 6-cı sinif məntiqi alqoritmlər


informatika 6-cı sinif təkrar testləri


informatika 6-cı sinif star test book


informatika 6-cı sinif oxuyan.az


informatika 6-cı sinif e-derslik


informatika 6-cı sinif nümunəvi testlər


informatika 6-cı sinif olimpiada sualları


informatika 6-cı sinif proqramlaşdırma dili


informatika 6-cı sinif elektron kitabxana


informatika 6-cı sinif qrafik redaktorlar


informatika 6-cı sinif word işləmə proqramı


informatika 6-cı sinif excel hesablama cədvəli


informatika 6-cı sinif powerpoint təqdimat proqramı


informatika 6-cı sinif internet xidmətləri


informatika 6-cı sinif elektron poçt sistemi


informatika 6-cı sinif veb-saytların yaradılması


informatika 6-cı sinif html dilinin elementləri


informatika 6-cı sinif css stil cədvəlləri


informatika 6-cı sinif javascript proqramlaşdırma dili


informatika 6-cı sinif scratch proqramlaşdırma mühiti


informatika 6-cı sinif python proqramlaşdırma dili


informatika 6-cı sinif kodlama və şifrələmə üsulları


informatika 6-cı sinif informasiya təhlükəsizliyi və etikası


informatika 6-cı sinif viruslar və antiviruslar


informatika 6-cı sinif şifrələmə alqoritmləri və açarları


informatika 6-cı sinif şifrələmə növləri və metodları


informatika 6-cı sinif şifrini tapmaq üçün alqoritmlər


informatika 6-cı sinif informasiya mühitinin elementləri


informatika 6-cı sinif kompüterin quruluşu və iş prinsipi


informatika 6-cı sinif kompüterin aparati vahidləri və funksiyaları


informatika 6-cı sinif kompüterin proqram


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page